nGày 20/08/2019

Biệt đội X6 Tập 164 Full – 15/3/2019

Biệt đội X6 Tập 164 Full – 15/3/2019

Đại Nhân – Emma – H Đại Nhân – Emma – Han Sara đụng độ biệt đội già cỗi Cát Tường – Miko – Baggio

 

Biệt đội X6 Tập 164 Full – 15/3/2019