nGày 26/03/2019

Biệt đội X6 Tập 145 Full – 26/10/2018

Biệt đội X6 Tập 145 Full – 26/10/2018

Lê Lộc – Minh Dự – Bửu Đa đại chiến BÁNH CUỐN với Sĩ Thanh – Miko – Baggio

Biệt đội X6 Tập 145 Full – 26/10/2018