nGày 24/02/2019

Biệt đội X6 Tập 133 – 3/8/2018

Biệt đội X6 Tập 133 – 3/8/2018

Sĩ Thanh – Miko – Cát Tường ‘vật vã’ đoán món ăn cùng Phát La – Duy Khương

Biệt đội X6 Tập 133 – 3/8/2018