30 November, 2020

Bếp Vui Bùng Vị Tập 3 Full – 29/10/2020

Wowy, Mie, Lăng LD, Yuno BigBoi: Hội Rap Việt quên con beat để lật tung căn bếp