18 January, 2021

Ẩm Thực Kỳ Thú Tập 49 Full – 20/12/2020

Will, Dương Lâm “tụt đường” khi thử sức giã cốm dẹp bằng chiếc chày 40 năm tuổi

https://www.youtube.com/watch?v=Mbg549YphGQ