30 October, 2020

Ẩm Thực Kỳ Thú Tập 39 Full – 11/10/2020

Phát La, Lê Nhân rủ nhau lên “độ cao không tưởng” nấu cơm tấm Sài Gòn